Elektronikus személyazonosító igazolvány (Eszig)

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.
 
A kérelem benyújtása

A kérelembenyújtásához időpontot kell foglalni a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu weboldalon.

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.
 
Bemutatandó iratok

Állandó személyazonosító igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja.
Az ügyintézés során be kell mutatni az érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes magyar okmányt
 (magyar útlevél, kártya formátumú magyar vezetői engedély).

Cselekvőképtelen (14 év alatti) kiskorú esetén a jelen lévő törvényes képviselő személyazonosságát is ellenőrizni kell, ugyanakkor a távollévő törvényes képviselő hozzájárulására nincs szükség. A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak azután veheti át, hogy a régi okmányt leadta. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

 

Nem kell ujjnyomatot rögzíteni, ha:
•    a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
•    annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen (Ebben az esetben nem szükséges orvosi igazolás és 1 éves érvényességi idejű igazolvány kerül kiállításra); vagy
•    annak adására fizikailag véglegesen képtelen (Ennek tényét kötelező orvosi igazolással bizonyítani. Nincs szükség orvosi igazolás bemutatására, ha a fizikai képtelenség igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható. pl.: hiányzó ujjak/kézfej).

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogyha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése.

Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése (nem kötelező)

A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az Eszig kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az Eszig birtokában (két telefonszám rögzítésére van lehetőség).

Eljárási idő, az okmány érvényessége, a kérelem elutasítása

A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint az eljáró hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, a döntést legkésőbb 8 napon belül meg kell hozni.

Figyelem! Az eljárási határidőbe az okmányoknak a Magyarországról a külképviseletre történő kiszállítása, valamint a postai kézbesítés ideje nem számít bele, így az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 4 héten belül érkeznek meg a konzuli hivatalba. A konzuli hivatal ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyi igazolványokat, és értesíti ki az ügyfeleket.

Az Eszig érvényességi ideje:

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az Eszig 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az Eszig 2019. április 5-ig lesz érvényes);

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem érte el, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

70. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

Az eljárás illetéke és díja

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

Eszig pótlása

Az Eszig elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén lehetőség van az Eszig pótlása iránti kérelmet benyújtani Ügyfélkapun keresztül. Ebben az esetben a korábbi okmány érvényességi idején belül, azzal megegyező adattartalommal kerül legyártásra az új okmány.

Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése és pótlása ügy indításához és további információkhoz kattintson az alábbi linkre: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/